Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

Fullstendig på tur

Som jeg tidligere har skrevet www.itslearning.com/rfk/79172/blog/ , har Haugesund gjort desperate forsøk på å springe fra ansvaret for sin egen gambling på børsen.

Når det nå viser seg at jeg fikk rett i min antakelse om at disse pengene er tapt for godt - www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3667601.ece - er det jo sjølsagt fristende å kose seg med det.

Men denne dommen bør få konsekvenser videre. Etter mitt syn bør kommuneloven endres, slik at det blir "klinkende klart" (som en markedsliberal "Arbeider"partipolitiker i sin tid sa) at kommunene ikke skal ha mulighet til å inngå den slags avtaler. Sannsynligvis ligger det noen finansluringer i bakgrunnen & bare venter på at støyen fra denne saken skal legge seg - slik at de kan prakke på kommunene enda et unyttig og/eller skadelig produkt. Med mindre vi da har politikere som er godt vaksinert mot å bruke offentlige inntekter til spekulasjon, vil vi sannsynligvis oppleve nye "Terra-saker". Her bør Stortinget ta ansvar og gi lovreguleringer som klart og tydelig sender signaler om at det å engasjere seg på spekulasjonsmarkedet ikke er noe kommuner skal drive med. I samme slengen bør Stortinget sørge for å legge ned Statens Pensjonsfond Utland ("Oljefondet").

5 comments

Guest says


Apropos privat næringsliv med frynsete moral, Bob Herbert hadde nylig en glimrende artikkel om dette (http://www.nytimes.com/2010/05/29/opinion/29herbert.html): "The oil companies and other giant corporations have a stranglehold on American policies and behavior, and are choking off the prospects of a viable social and economic [og forsvarlig mht. drivhuseffekt m.v., vil jeg legge til] future for working people and their families."

Om kommuner og spekulasjon: Spekulasjon i aksjer o.l. lønner seg vel i gjennomsnitt på sikt. Hvis kommunene ikke driver med det, taper de mao. i gjennomsnitt penger på det. Dette kan kanskje unngås på følgende måte: Kommunene kan i samarbeid med staten og med statlige garantier mot (store) tap, få investere i aksjer o.l.

Ringo30. mai 2010 23:29:42

Pettersen, Stig Riise says

Når det gjelder aksjer er jeg fundamantalt uenig med Erna, Jens og deg. Kommuner bør ikke ha anledning til å sette skattepenger inn i spekulasjonsmarkedet av to grunner:
a. Som Torstein Dahle har påvist, så er den eneste måten aksjemarkedet kan tilby en realvekst som er større enn den økonomiske veksten som sådan at styrkeforholdet mellom arbeid og kapital endrer seg. Med andre ord: Om aksjemarkedet kan tilby høyere avkastning enn den økonomiske veksten for øvrig, betyr det at kapitalistene tar ut mer av verdiskapinga - arbeiderne får mindre. Jeg ønsker ikke at kommunale skattepenger skal brukes til å styrke kapitalen på bekostning av arbeiderklassen.
b. Den andre måten aksjemarkedet kan tilby høyere avkastning enn realøkonomisk vekst (som torstein Dahle også har påvist), er at det skjer en kunstig oppblåsing av aksjeverdier som er hinsides de økonomiske realiteter. Dette skjer når "markedet" "forventer" stor avkastning. Dette er imidlertid bare papirverdier som når som helst kan kollapse (slik de da også gjorde). Dette er også kjent som "en boble". Jeg ønsker ikke at kommunale skattepenger skal bidra til - eller bli sløst bort i - finansielle "bobler".

2. juni 2010 09:17:26

Guest says


Anta at kommunene setter pengene i banken istedenfor å investere i aksjer. Da vil bankene få risikoen, men også den gjennomsnittlige mer-avkastningen risikoen gir. For offentlig sektor sett under ett, dvs. staten pluss kommunene, lønner det seg vel i gjennomsnitt å ta risikoen selv, og få den gjennomsnittlige mer-avkastningen selv (og så fordele denne mer-avkastningen passe mellom staten og kommunene). Kommunene er så små at de kan komme i vanskeligheter ved å ta risiko, jfr. Terra-saken. Men staten er stor nok, jfr. at staten ikke har satt Oljefondet i banken, men investerer dette i aksjer selv.

Om a: Hvis kommunene setter pengene i banken, får bankene, dvs. bankenes eiere, den ovennevnte mer-avkastningen. Hvis kommunene investerer pengene selv (i samarbeid med staten), får kommunene og staten denne mer-avkastningen. For arbeiderklassen er det siste å foretrekke.

Om b: Det er bedre om staten og kommunene setter pengene i banken enn om de taper dem ved å investere i aksjebobler som sprekker. Men i gjennomsnitt vil aksjeinvesteringer ha større avkastning enn bankinnskudd, siden den ovennevnte gjennomsnittlige mer-avkastningen er den betaling bankene får av bankinnskudd-kundene, for å ta på seg all risikoen.

En kan skille mellom følgende tre spørsmål – hvordan bør offentlig sektor fordele a) sine inntekter på hhv. bruk og sparing, b) sin bruk på ulike formål, og c) sin sparing på ulike spareformer. Du foreslo tidligere at en bør overføre penger fra oljefondet til for eksempel et klimafond, dvs. spare mindre og bruke mer på et godt formål. Det tror jeg også, vi kunne for eksempel nøye oss med samme levestandard som svenskene (!), og bruke resten av oljepengene på gode formål. Vi kunne også gitt mer til gode formål ved å forandre bruken av pengene, for eksempel mindre til forsvaret (inkl. ekstremt kostbare jagerfly og en verneplikt som vel kan sløyfes nå). Bruker en disse forsvarspengene på for eksempel klimaet og verdens fattige, gjør en mer for Norges sikkerhet enn nå (bl.a. fordi fattigdommen er en av årsakene til terror, ifølge Johan Galtung). (Galtung foreslo en gang på 70-tallet, tror jeg, å gi bort alt eller det meste av oljepengene.) Hvis Norge gjorde sånne ting, ville nordmenn kunne være enda mer stolte av landet sitt, ikke dumt det heller!

Ringo

9. juni 2010 19:18:52

Pettersen, Stig Riise says

Jeg har mange meninger om både a) sparing og b) ulike formål - men denne gangen handler det om c) sparing i ulike spareformer.
Og - for å gjenta meg sjøl - aksjemarkedet skal kommunene IKKE inn på. Dette dereier seg stort sett om papirverdier uten realøkonomisk forankring. Gjennom å pøse inn mer penger her, legger staten (gjennom oljefondet) og kommunene (gjennom aksjeinvesteringer) opp til å øke sirkulasjonen i finansmarkedet enda mer - og blåse opp papirverdiene enda mer. Med andre ord: Man subsidierer kapitalen & gir mer av offentlige penger til spekulantene.
"Mitt" alternativ (okei - jeg er ikke heilt aleine om å ha tenkt den tanken....) er å sette inn kommunenes overskudd i Statens kommunalbank. Denne fins (nesten) allerede: http://no.wikipedia.org/wiki/Kommunalbanken. Men jeg ønsker at denne skal ha 100% av kommunalmarkedet, ikke bare 44%. Her kan kommunene få en fast avkastning av sine penger - og tilsvarende fast (lav) lånerente.
Dette er rene Kinderegget; Kommunene får garantert avkastning av sine penger (uavhengig av svingninger i finansmarkedet), garantert lånerente (uavhengig av finansspekulantenes påførte rentesvingninger) - og penger trekkes ut av sirkulasjonen i finansmarkedet. Med andre ord: Kontrollerbar og forutsigbar økonomi for kommunene - mindre penger til finansluringene!

17. juni 2010 19:53:22

Guest says

Statens Kommunalbank - jeg visste ikke eller tenkte ikke på at det fantes noe sånt! Men det er jo egentlig innskudd i Kommunalbanken også jeg går inn for: Kommunalbanken er 100 % eid av staten (http://no.wikipedia.org/wiki/Kommunalbanken). Det betyr at det er offentlig sektor (staten + kommunene) som får gleden av kommunenes sparemidler når disse settes i Kommunalbanken, ikke privateide banker. I den grad Kommunalbanken investerer i f.eks. aksjer, er det offentlig sektor som får den gjennomsnittlige mer-avkastningen av dette. Men Kommunalbanken låner vel ut alle innskuddsmidlene sine til andre kommuner, istedenfor å kjøpe aksjer. Men det forandrer ikke på at det er offentlig sektor som har gleden av innskuddsmidlene. Dess mer innskuddsmidler Kommunalbanken kan låne ut til kommuner, dess mindre penger trenger staten å tilføre Kommunalbanken, for å gjennomføre disse utlånene. Og dess mer kan staten investere i f.eks. aksjer.

Jeg tror ikke det stemmer at innskudd i Kommunalbanken innebærer at "penger trekkes ut av sirkulasjonen i finansmarkedet". Mitt inntrykk er at "alle" penger som spares, havner i finansmarkedet, dvs. i aksjer eller andre verdipapirer, uansett. Det som varierer i denne sammenhengen, er bare hvem som eier verdipapirene. Og i gjennomsnitt er det bedre for offentlig sektor (dvs. Oljefondet eller Kommunalbanken eller en annen offentlig eid institusjon) å eie dem selv, enn at privateide banker kan bruke kommunale innskuddsmidler til å kjøpe verdipapirer. Det gir mindre penger til finansluringene!

22. juni 2010 18:11:20

Add comment

 
Powered by: itslearning