Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

Tilgi dem ikke!

I disse dager avholder NHO sin årskonferanse under tittelen "Velferdsfellen". Her prøver NHO å skape et inntrykk av at vi er i ferd med å "velferde oss til døde". Grunnlagsmaterialet - konferanse.nho.no/wp-content/uploads/2011/01/VELFERDSFELLEN.pdf - er tilsynelatende "objektivt" og saklig framstilt. Her er tillitvekkende tabeller og grafer.

Men går man inn i underlagsmaterialet og gransker det med et noenlunde kritisk blikk, ser man at det er mye rart ute og går her. Elin Ørjasæter har en noenlunde edruelig kommentar i e24 - e24.no/kommentar/e24-kommentar/article3972612.ece - og i Aftenposten påviser økonomiredaktør Ola Storeng hvordan NHOs regnestykke over antall uføretrygdede er ren bløff. Han påviser også at Norge har blant de aller høyeste sysselsettingsgradene i verden - www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/storeng/article3973696.ece . Grunnen til at NHO klarer å få diagrammet som viser antall uføretrygdede til å se dramatisk ut, er at de regner med at ALLE som er under 30 år og går på arbeidsavklaringspenger kommer til å ende opp som uføretrygdede.

Så kan man jo undre seg på hvorfor NHO går ut med så gjennomsiktige talltriks. Kanskje fordi de fleste journalister sluker det rått - og gjengir oppslagene fra NHO slik NHO vil ha dem. I forkant av årskonferansen fikk NHO laget en spørreundersøkelse som kunne leses som om det norske folk i stort omfang var trygdesnyltere: e24.no/makro-og-politikk/article3971042.ece . Og sjølsagt er det slik at "alle" kjenner "noen" som "burde ha jobbet". Det så vi også under sjukefraværsdebatten i fjor - "alle" kjente "noen" som "tok en tredagers" - men ingen klarte å finne "noen" igjen i sjukefraværsstatistikken.

Realiteten er - om man går inn på NAVs egne sider - at i 2008 ble det avdekket (og anmeldt) til sammen 1299 tilfeller av svindel. Disse tilfellene omfattet til sammen 155 millioner kroner: www.nav.no/183239.cms. Ideelt sett burde det sjølsagt ha vært 0 - men når man tar i betraktning at NAVs "omsetning" i 2008 var på nærmere 127 milliarder - ser man at dette utgjør litt i overkant av 1 promille av utbetalingene. 99,9% av NAVs kunder er dermed ærlige - og mottar ikke andre ytelser enn de har krav på.

Leser man NHOs grunnlagsdokumenter med (surmaget?) kritikk - ser man at budskapet er at "velferdsordningene er for gode" og at "det må lønne seg å jobbe". Hvilket vil si at de fattige må bli fattigere - nordmenn flest må for all del ikke betale mer i skatt. For å skape et bilde av "overdådige" velferdsordninger som er i ferd med å føre hele økonomien inn i kollaps, omgir NHO seg med omtrentligheter, villedende statistikk og tendensiøse meningsmålinger.

Norske velferdsordninger er basert på solidaritet og tillit - og på at alle bidrar. Når de rike i stadig større grad unndrar seg sitt samfunnsansvar - og bygger opp en mistanke om at "alle" er potensielle trygdemisbrukere - vil dette undergrave tilliten til systemet. Resultatet ser vi allerede - mer kontrollbyråkrati og dårligere ytelser. Og jo mer mistanken sprer seg, jo større vil kontrollbyråkratiet blir for å kunne legitimere at det er "ekte trygdemottakere" som får ytelsene.

NHO sprer grums og mistenksomhet.

Tilgi dem ikke - de vet hva de gjør!

5 comments

Guest says

I USA er triksing med sannheten ekstremt mye mer utbredt på høyre- enn venstresiden, har jeg inntrykk av. Den samme asymmetrien gjelder antakelig også i Norge, selv om alt er mye mildere i Norge, også de høyreorientertes uredelighet.

Men om selve denne saken - i hvilken grad er det realistisk å anta, som NHO gjør, "at ALLE som er under 30 år og går på arbeidsavklaringspenger kommer til å ende opp som uføretrygdede"?

Fra http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Jobb+og+helse/Uf%C3%B8reytelser/Tidsbegrenset+uf%C3%B8rest%C3%B8nad/Tidsbegrenset+uf%C3%B8rest%C3%B8nad/221674.cms :
"Som en del av NAV-reformen har man nå vedtatt å erstatte tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger med arbeidsavklaringspenger. Det skjer fra 1. mars 2010." Jeg har funnet noen tall for den første av disse tre gruppene, dvs. tidsbegrenset uførestønad (NAV-rapport 3-2009 s. 6, link øverst til høyre på http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Jobb+og+helse/Uf%C3%B8reytelser/Tidsbegrenset+uf%C3%B8rest%C3%B8nad/Tidsbegrenset+uf%C3%B8rest%C3%B8nad/221674.cms): "I vårt datamateriale er 44 428 personer registrert som nye mottakere av tidsbegrenset uførestønad i løpet av årene 2004-2007. Ved utgangen av første kvartal 2008 var 17,7 prosent av disse stønadstilfellene avsluttet. Nær to tredjedeler av disse (63,9 prosent) mottok en varig
uførepensjon, og 7,6 prosent mottok en tidsbegrenset ytelse (inkludert en ny periode med tidsbegrenset uførestønad). 5,5 prosent var enten døde, hadde gått over på alderspensjon, eller utvandret uten ytelse. Av de resterende er 8,9 prosent registrert med et arbeidstakerforhold uten at de samtidig har en trygdeytelse, og 14,0 prosent er uten kjent status." Kort sagt: NHOs forutsetning overdriver, men virker ikke å overdrive mye, jfr. tallene 17,7 % og 8,9 %. Attføringspenger og rehabiliteringspenger fører kanskje i noe mindre grad til uførhet, jeg vet ikke.

Du overdriver også, men hederlig nok eksplisitt og ikke i liten skrift som ser ut som en del av pynten (jfr. en kontrakt i en Olsenbande-film!): "Realiteten er - om man går inn på NAVs egne sider - at i 2008 ble det avdekket (og anmeldt) til sammen 1299 tilfeller av svindel. Disse tilfellene (... ) utgjør litt i overkant av 1 promille av utbetalingene. 99,9% av NAVs kunder er dermed ærlige - og mottar ikke andre ytelser enn de har krav på." Men noen av de 99,9 % er selvfølgelig uoppdaget svindel. I tillegg kommer uførhet som ikke er svindel, men som ville ha vært unngått med hardere incentiver.

Noen hardere incentiver bør en kanskje innføre, men lavere uføretrygd er jeg skeptisk til, siden det vil øke forskjellene og fattigdommen. Hovedsvaret tror jeg er å øke mulighetene for yrkeshemmede til å komme i arbeid. En del jobber, både i offentlig sektor og i privat sektor (skapt vha. offentlig subsidiering o.l.), bør rett og slett reserveres yrkeshemmede. Regjeringen kaller dette "smart-jobber" (http://www.aftenposten.no/jobb/article3823515.ece). Dette tror jeg kan og bør gjøres i stort omfang.

Det bør være venstresidens svar på høyresidens dårlig skjulte forsøk på å øke fattigdommen blant uføre.

Elin Ørjasæter nevnte imidlertid det følgende: "Er det i det hele tatt mulig å ha et åpent arbeidsmarked i hele EU/EØS-området, og samtidig beholde de norske velferdsordningene? Et dystert mulig fremtidsscenario er at den opprinnelige befolkningen blir skatteflyktninger, mens landet befolkes av en stadig større innvandrerbefolkning på trygd." Det problemet kan være eller bli alvorlig.

Ringo

6. januar 2011 00:52:26

Pettersen, Stig Riise says

Noen ganger kan man høre på SV. I en god kommentar om "de unge uføre" (som blir presentert som det nye store problemet), skriver hun:
"Hvem er de unge uføre? halvparten har en alvorlig psykisk lidelse, psykisk utviklingshemming, kromosomavvik eller lider av schizofreni/autisme. En snau fjerdedel har andre psykiske lidelser, adferds- eller personlighetsforstyrrelser. Resten har somatiske sykdommer som cerebral parese og epilepsi. Dette er ikke folk som får jobb bare vi strammer inn på ytelsene."
Som du er inne på "incentiver" i form av lavere trygd vil ikke få disse ut i arbeid - men bare gjøre dem fattigere.
Angående NHOs bløff om arbeidsavklaringspenger - så er dette en klar talltriksing. Som NAV skriver: "Fra 1. mars 2010 er det innført en ny stønad som har erstattet tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger." De som tidligere gikk på tidsbegrenset uførestønad var de som hadde dårligst prognose. For attføring er prognosen mye bedre:
http://www.nav.no/Lokalt/Aust-Agder/Presse+og+media/Pressemeldinger/805378895.cms
NHO bruker altså tall som om arbeidsavklaringspengene skulle være bare for de samme gruppene som mottok midlertidig uførestønad.
Kort sagt: Gjennomgående talltriksing og bløff!
NHO presenterer også en kurve som viser en dobling i antall uføre i aldersgruppen 18 - 24 år. Dette høres dramatisk ut - men går man til NAV sine tall, finner man ut at denne gruppen omfatter til sammen 5000 personer. Bløff igjen!

6. januar 2011 08:42:17

Guest says

Fra attføringslinken din (http://www.nav.no/Lokalt/Aust-Agder/Presse+og+media/Pressemeldinger/805378895.cms): "7 av 10 som har gjennomført yrkesrettet attføring ved årsskiftet er nå i arbeid. Utdanning og arbeidspraksis er tiltak som gir gode resultater. – Dette viser at utdanning lønner seg og åpner arbeidsmarkedet for stadig flere, sier NAV-direktøren i Aust-Agder, Hilde Høynes. Det er fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft." To ting:

* Dette er kanskje enda bedre for folk under 30 år, jfr. at NHO forutsatte at "at ALLE som er under 30 år og går på arbeidsavklaringspenger kommer til å ende opp som uføretrygdede". Denne 30-årsgrensen glemte jeg i min første kommentar.

* De poengterer "fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft". Det antyder at smart-jobber kan ha godt effekt.


6. januar 2011 20:28:15

Pettersen, Stig Riise says

Og i farten glømte jeg sjølsagt å si at det var Karin Andersen som var SVs talsperson.
Jens Stoltenberg imøtegår deler av argumentasjonen fra NHO: http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3974067.ece - men det er alt for mye av samme tenkinga som NHO har. Jeg mener at det venstresida må ha fokus på, er et språk og en begrepsverden som viser solidaritet og verdighet. Alle skal ha rett til en verdig tilværelse - uansett om man er gammel, ufør eller rusmisbruker. Kort sagt: Har vi et næringsliv som skal bidra til å sikre et samfunns grunnlag - eller skal samfunnet innrettes etter hvilke "kostnader" som "påføres" næringslivet?
Med andre ord - venstresida må ha både en "aktiv" og en "passiv" strategi.
Den "passive" som jeg har brukt denne gangen, er å vise at NHO/høyresida bruker talltriksing og uredelige argumenter. Den "aktive" er å skape et annet språk for samfunnsdebatten. Vi må avvise alt snakk om at folk representerer "kostnader". Som Jon Hellesnes har påvist - i det øyeblikk man begynner å kurere "samfunnskroppen" og betrakter alle former for avvik som "kostnader" og "belastninger for samfunnskroppen" er man ute på et farlig skråplan.

8. januar 2011 16:07:50

Guest says


På meg virket det Stoltenberg sa ok – bl.a. fordi han mht. språk kritiserte uttrykkene velferdsfellen og trygdebølgen. Men han sa: ” For hver nye arbeidstaker i det offentlige, ansettes to i det private.” Det er ikke feil av ham å nevne dette, tvert om, synes jeg. Men det minner meg om uttrykket ”næringslivet finansierer velferden”. I likhet med uttrykket ”verdiskapende næringsliv” (jfr. http://johanhelge.vgb.no/2009/10/12/bjarne-hakon-hanssens-h%C3%B8yreorienterte-talemate-bidrar-til-misoppfatninger/) kan også det lett skape misoppfatninger: For en del år siden sa Terje Osmundsen ca. at en ikke burde øke den offentlige sysselsettingen uten å også å øke den private sysselsettingen, siden den private sysselsettingen ”finansierte” den offentlige. Men det er å se forholdet mellom privat sysselsatte og offentlig sysselsatte som forholdet mellom sysselsatte og for eksempel pensjonister. Forholdet mellom privat og offentlig sysselsatte er heller som forholdet mellom sysselsatte i ulike næringer.


Sysselsettingen, dvs. offentlig pluss privat sysselsetting, er grovt sett konstant rundt 95-97 % av de yrkesaktive, dvs. de sysselsatte pluss de arbeidsledige. Økt offentlig sysselsetting tilsier derfor redusert, ikke økt, privat sysselsetting (om en ser bort fra befolkningsveksten). Fordelingen mellom privat og offentlig sysselsetting er et resultat av skattenivået. At ”næringslivet finansierer velferden” er misvisende, det er bedre å si at næringslivet gir oss privat forbruk, og offentlig sektor gir oss offentlig forbruk (bortsett fra at noe av offentlig forbruk, for eksempel papir, er produsert av næringslivet, og noe av privat forbruk, for eksempel egenandeler, er produsert av offentlig sektor).

15. januar 2011 08:37:31

Add comment

 
Powered by: itslearning