Stig Riise Pettersen

...det kommer an på å forandre den

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Mer subsidiering av kapitalen

Jeg har tidligere (www.itslearning.com/rfk/79172/blog/ ) tatt til orde for å legge ned Statens Pensjonsfond Utland.

Nå viser det seg at Statens Pensjonsfond Utland ikke er den eneste måten den norske staten setter offentlige midler i spill - eller stiller dem til disposisjon for finanskapitalen, om man foretrekker mer diplomatiske formuleringer.

Her om dagen ble jeg tilfeldigvis oppmerksom på en liten notis i Aftenposten. Notisen henviste til Norges bruttogjeld til utlandet - som hadde gått ned i følge Statistisk Sentralbyrå. Som erklært statistisk tvangsnevrotiker, måtte jeg sjølsagt sjekke dette. Og ganske riktig - hos SSB finner man dette: www.ssb.no/brutgjeld/ . Og det viser rett nok at Norges bruttogjeld har gått ned - men det store spørsmålet er: Er dette virkelig en "gladnyhet"? 

Denne tabellen viser at Norge har 138 milliarder i obligasjonsgjeld: http://www.ssb.no/brutgjeld/tab-2010-03-19-01.html 

Dette er dobbel subsidiering av finanskapitalen. For det første betaler Norge renter av lån vi ikke hadde behøvd å ta opp (eller er det noen som på ramme alvor mener at den norske stat virkelig har BEHOV FOR  Å LÅNE?). 

For det andre - som Wikipedia påpeker: no.wikipedia.org/wiki/Obligasjon - obligasjoner er fritt omsettelige.

Altså: Staten låner penger vi ikke hadde trengt å låne gjennom lånedokumenter som er fritt omsettelige. Vi overfører penger til private spekulanter som deretter kan selge papirene videre og tjene enda mer. Vi vrir omsetningshastigheten i "finansmarkedet" opp enda et par hakk.

Og: Vi bidrar dermed til at krisen blir enda verre: www.etc.se/25918/nu-kommer-notan-foer-finanskraschen/ 

Når har regjeringen som kaller seg "rød-grønn" tenkt å gjøre noe med galskapen?

Forsk meg her, og forsk meg der........

Vi går inn i de dager hvor Sigbjørn skal finne ut hvor "oljepenger" kan spares.

Til å hjelpe seg med dette, har den "rød""grønne" regjeringen fått "forskere" fra Frisch-senteret. Disse "forskerne" har "regnet ut" at "Samfunnet" kan spare 15 milliader pr. år - dersom alle gjør det like bra (dvs. like billig) som "de beste" (dvs. de billigste).

Og hvordan har så "forskerne" kommet fram til dette tallet? Jo - man har regnet ut "hvor mange utdannede studenter og hvor mye forskning universitetene og høyskolene produserte fra 2004 til 2008." Og så har man sammenliknet de skolene som har utdannet flest, med de skolene som har utdannet færrest.

"Pris pr. student" er så satt til det den billigste skolen leverer - og så finner "forskerne" ut at man kan "spare 4,4 milliarder".

www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3552133.ece

Man trenger ikke være "forsker" for å beregne dette! En 12-åring med et regneark kunne gjort samme jobben - sannsynligvis like godt, og i alle fall mye billigere.

Jeg er ikke statsansatt.

Jeg er ikke "rasende".

Jeg er bare trøtt og lei av at en regjering som markedsfører seg sjøl som "rød" og "grønn" bestiller & bruker sånt vås! 

Mer tøv om sjukelønn

Under tittelen «Skulkelønnsordning» onsdag 30. desember er Peder Sjo Slettebø fra Unge Høyre ute og synser friskt om den norske sjukelønnsordninga. Budskapet er at her «må» det kuttes – virkemidlet er mistenkeliggjøring av arbeiderklassen.

Fakta her er at NAVs tall for tredje kvartal i år viser at sykefraværet det siste året har økt fra 6,1 prosent til 6,9 prosent. Det betyr at det nå er 0,1 prosentpoeng høyere enn i 2001, da de første direkte sammenlignbare tallene er tilgjengelige. Rundt en tredjedel av økningen antas å skyldes svineinfluensaen. Og både i 2002 (7,7%) og 2003 (8,1 %) var sykefraværet høyere enn i år. Det forhindrer ikke Sjo Slettebø fra å friskt (?) påstå at det er «skulk» som er årsaken. Hvor har han det fra? Finnes det en eneste undersøkelse som kan gi belegg for at norske arbeidere «skulker» og at denne «skulken» er blitt dramatisk mye større?

Sjo Slettebø har tydeligvis liten erfaring fra arbeidslivet sjøl. Det er inen menneskerett å levere egenmelding. Dersom arbeidsgiver har mistanke om at arbeidere misbruker ordningen med egenmelding, har arbeidsgiver full rett til å be om at ALT fravær legitimeres med legemelding. Dersom Sjo Slettebø vet om noen som «skulker», bør han umiddelbart ta kontakt med vedkommendes arbeidsgiver og gi beskjed om at vedkommende misbruker ordningen. Det er helt unødvendig å gå til kollektiv avstraffelse av alle sjuke, fordi om noen (svært få) misbruker ordningen.

Også i Sverige er de sjuke blitt «for dyre». Der har høyreregjeringens tiltak begynt å gi effekter. Försäkringskassan (som omtrent tilsvarer norske NAV) regner med at rundt 16.000 personer som har hatt midlertidig førtidspensjon, blir tvunget over på sosialstøtte den nærmeste tiden. I Sverige – som statsministeren (og Sjo Slettebø?) har som inspirasjonskilde – har man altså lykkes å gjøre noe med statistikken over sykemeldte og uføre. Det er det motsatte av å gjøre noe med problemene med at folk blir syke – og for at folk som ikke kan arbeide for fullt skal finne en verdig og rimelig produktiv rolle i samfunnet.

Om vi nå holder oss i nærmiljøet – og ser på hvor «kostbare» de sjuke er, så kan jo Sjo Slettebø studere Haugesund kommunes årsmelding for 2008. Såvidt jeg kan lese ut av den, er Haugesund kommunes netto utgifter til sjukelønn (altså utgifter fratrukket refusjon fra NAV) på 45 millioner kroner. Det Høyre har sølt bort på finansspekulasjoner (jeg vil anta at Sjo Slettebø husker «Terra-saken»?) - er altså nok til å finansiere Hagesund kommunes utgifter til sjukefravær i 3 år. Er det arbeiderklassen som er problemet her, Sjo Slettebø?

Den norske sjukelønnsordninga er bygd på tillit. Mistillit er smittsomt og undergraver støtten til velferdsordningene. Høyres stadige mistenkeliggjøring og mistillit til de som skaper verdiene er en bombe under velferdsstaten.

Den samme Sjo Slettebø stilte også opp på TVHaugaland for å "presisere" sitt innlegg:

www.tvhaugaland.no/node/1154

Legg merke til diskusjonsteknikken. Hver gang en påstand blir avslørt, hopper Sjo Slettebø over til en ny påstand. Det blir ikke debatt av slikt - det er omtrent som å høre Jens diskutere sjukefravær med Magnus Marsdal.

Neste blogg: Om ekspertutvalgets anbefalinger til tiltak for å redusere sjukefraværet. 

 

 
Powered by: itslearning